පාසල් සිසුන්ට ටැබ් හා සුරක්ෂා රක්ෂණය අත්හිටුවයි

Thursday, November 28, 2019 0 Comments

උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ටැබ් පරිගණක ලබාදීම  සහ පාසල් සිසුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක සුරක්ෂා රක්ෂණය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කර ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News