මැකෝ අස්වෙන බවක් කිව්වෙ නෑලු

Monday, November 11, 2019 0 Comments

‘ආතතිය අධිකයි - මැ.කො. සභාපති ඉවත් වෙන්න යයි’ යනුවෙන් 2019 නොවැම්බර් 08 වැනිදා දිනපතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News