අහවලා දිනන්නෙ අහවල් ප්‍රතිශතයෙන් යයි ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම තහනම් - මැකො

Friday, November 08, 2019 0 Comments

තැපල් ඡන්ද  දායකයන් විසින් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශය කළ 2019 ඔක්තෝබර් 31 සහ නොවැම්බර් 1 දින
වලින් පසුව ස්වකීය අපේක්ෂකයා අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා තිබෙන බවට හෝ අතිවිශාල ප්‍රතිශතයක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News