පක්ෂයේ නායකයා නිසා මා පිළිගන්නා විපක්ෂ නායක රනිල්

Wednesday, November 27, 2019 0 Comments

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News