සභානායක දිනේෂ් : ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමරවීර?

Monday, November 25, 2019 0 Comments

දෙසැම්බර් මස මැද නව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ආරම්භ කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත් තනතුරු කිහිපයක් වත්මන් රජයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ලබාගැනීමට නියමිතය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News