ග්‍රහලෝකාගාර පරිශ්‍රයේ කුලසිංහ උද්‍යානය විවෘතවේ

Tuesday, November 05, 2019 0 Comments

කොළඹ ග්‍රහලෝකාගාර පරිශ්‍රයේ 'කුලසිංහ උද්‍යානය' නමින් අලුත් අංගයක් විවෘත කිරීම ඊයේ ජනපති අතින් සිදු විය.නැසීගිය කීර්තිමත් ඉංජිනේරු ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ මහතාගේ සියවන ජන්ම දින සිහිපත් කිරීම පිණිස "ක්‍රියාකාරකම් සහිත උද්‍යානය”  ඉංජිනේරුමය කාර්යයන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News