රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිවාඩු දමා හෝ දේශපාලනයේ යෙදීම තහනම් ලු

Monday, November 04, 2019 0 Comments

දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීමට හිමිකම් නොමැති රජයේ නිලධාරින්ට නිවාඩු ලබාගෙන හෝ දේශපාලන කටයුතුවල නිරතවීම තහනම් බවත් එලෙස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News