ජය නොලබන බව දැනදැනත් අනුර කුමාර ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ ඇයි?

Sunday, November 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News