රාජ්‍ය ආයතනවලට ප්‍රධානීන් බඳවා ගැනීමට ජනපතිගේ උපදෙස් පරිදි පුවත්පත් දැන්වීමක්

Wednesday, November 27, 2019 0 Comments


රාජ්‍ය ආයතවල සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයක් බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනපති ලේකම් කාර්යාලය පුරවැසියන්ගෙන් අභිලාෂ (කැමැත්ත) කැඳවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News