පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවීමේ වෙනසක්

Saturday, November 23, 2019 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවීමේ වෙනසක් කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News