වියදම් ඉතිරි කරන්න ඕනැයි කියා නිලධාරීන්ටත් හොරෙන් අමරවීර වැඩ අරඹයි

Sunday, November 24, 2019 0 Comments

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් මහින්ද අමරවීර මහතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News