ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් විතරයි කියා ෆේස් බුක් කෙප්පයක්- වාසුදේව

Thursday, November 21, 2019 0 Comments


“ජාතික ගීය ඉදිරියට සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් යැයි  දක්වමින් ජාතිවාදී ආකාරයට සමාජ ජාල ඔස්සේ
  Read More>>