ජනපතිවරණ ප්‍රතිඵලය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයකට ගැලපූ විටදී මන්ත්‍රී ආසන ලැබෙන හැටි

Sunday, November 24, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News