ගෝඨාභයගේ අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අහෝසියි - අලි සබ්රි ලිපි පෙන්වයි

Sunday, November 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News