සති දෙකක ප්‍රචාරණ වියදම ගෝඨා කෝටි 57 සජිත් කෝටි 37

Wednesday, November 06, 2019 0 Comments


ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන් සති දෙකක කාලයක් තුළ සිය මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා කෝටි 100කට ආසන්න මුදලක් වියදම් කර ඇතැයි මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News