නියෝජ්‍ය ඇමති පඩිය රාජ්‍ය ඇමතිට වඩා අඩු 5000 යි

Wednesday, November 27, 2019 0 Comments

අද (27) දින දිවුරුම් දුන් නව ඇමතිවරුන් 38 දෙනාට අදාළ වන වැටුප් පරිමාණ පිළිබද දත්ත අනුව පසුගිය වසරේ සිට දෙගුණ වූ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමති වැටුප ඔවුනට හිමිවීමට නියමිතය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News