රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීම 25 සඳුදා

Sunday, November 24, 2019 0 Comments

නව රජයේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත්කිරීම හෙට සිදුකෙරෙන බව වාර්තාවේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News