මුස්ලිම් ඡන්ද සීයට 25 ක් දෙන්න මං නුවරට මුස්ලිම් ඉස්කෝලයක් දෙනවා - මහින්දානන්ද

Saturday, November 09, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News