2015 සිට 2019 දක්වා වූ වසර පහක කාලය තුළ අමාත්‍යාංශ හා ඇමතිවරු මාරු කළ වාර ගණන 33ක්

Wednesday, November 20, 2019 0 Comments

2015 සිට 2019 දක්වා වූ වසර පහක කාලය තුළ අමාත්‍යාංශ හා ඇමතිවරු මාරු කළ වාර ගණන 33ක් බව 'Manthri.lk වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙයි.2010 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News