මම ගණිකා වෘත්තීය නීතිගත කරනවා- ක්‍රෝඒෂියාවේ ජනපති සටනට එන playboy සඟරාවේ නිරූපිකාව කියයි

Friday, October 11, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News