මැතිවරණ නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් වෛද්‍යවරුන්ට ස්ථානමාරු ලබාදීලා -GMOA

Thursday, October 10, 2019 0 Comments


මැතිවරණ නීතිරීති හා ස්ථාන මාරු නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් වෛද්‍යවරුන්ට ස්ථානමාරු ලබාදෙමින් සිටින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. සෞඛ්‍ය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News