චමල් ආවත් නාම යෝජනා දී නෑ - වෙල්ගම ඇවිත් නෑ

Monday, October 07, 2019 0 Comments


ජනපතිවරණයට තරග වැදීම වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කළ අපේක්ෂකයන් 41ක් අතරින් අපේක්ෂකයන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News