නම නැති වාහන නවතා තබා යන අයට පොලීසියෙන් දැඩි අවවාද

Thursday, October 17, 2019 0 Comments

කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව හෝ වෙතත් කරුණක් නිසා දීර්ඝ කාලයක් රථවාහන නවතා තබා යනවා නම් වාහනයේ රියදුරාගේ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව පෙනෙන ආකාරයට ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.
  Read More>>