ඡන්දය දෙන්නේ කාටද කියලා ජනතාව තීරණය කරලා ඉවරයි - අගරදගුරු

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments

ඡන්දය දෙන්නේ කාටද කියලා ජනතාව දැනටමත් තීරණය කරලා ඉවරයි. පරදින අය නමිබුකාර විදියට අලූත් අයට රට භාරදීය යුතු" යැයි අගරදගුරු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News