මහබැංකුව ගැන සජිත් කතා නොකරන්නේ එයාගෙ සාක්කුවට ගසාකාපුවා ගිය නිසයි - ජොන්ස්ටන්

Saturday, October 19, 2019 0 Comments

සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා පිරිසිදු පාලනයක් ගේනවා යැයි පවසන බවත්  ඉන්නේ පට්ට හොරු ටිකක්  බවත් මහ බැංකුව හොරා කාපු එක ගැන සජිත් වචනයක් කතා නොකරේ හොරා කාපු සල්ලි සජිත්ගේ සාක්කුවට ගිය නිසා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.
  Read More>>