අනියම් සැමියට දාව ලැබුණු කිරිකැටියා උපන් විගසම ගෙල සිර කර අමානුෂිකව මරා දැමූ මව

Saturday, October 12, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News