බත්කඩේට බොරු ඇමතුමක්දී කඩේ ගිණුමෙන් ලක්ෂයක් පිල්ලි ගහලා

Friday, October 11, 2019 0 Comments

කතරගම මයිලගම ප්‍රදේශයේ බත් කඩයකට දුරකථනයෙන් කථා කළ පුද්ගලයකු කෑම 400 ක ඇනවුමක් භාරදීමට ඔන් ලයින් බැංකු ගිණුමක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News