නව ජනාධිපතිවරයකු දිවුරුම් දුන් විගස අගමැති කැබිනට්ටුව ඉබේම අහෝසිවෙනවා - මහින්ද

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

නව ජනාධිපතිවරයකු දිවුරුම් දුන් වහාම අගමැතිවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය අහෝසිවීම සමාන්‍යයෙන්
  Read More>>