ගෝඨා එහෙම කිව්වට ෆොන්සේකා අණ දුන්නත් යුද්ධය මෙහෙයවුයේ ගෝඨාම තමා - ගම්මංපිල

Thursday, October 17, 2019 0 Comments

යුද්ධය පැවති සමයේ යුද හමුදාවට අණ දුන්නේ සරත් ෆොන්සේකා මහතා වුවත් යුද, නාවික, ගුවන්, පොලිස් සිවිල් ආරක්ෂක සහ බුද්ධි අංශ සියල්ල කළමනාකරණය කරමින්
  Read More>>