ජරාජීර්ණවූ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරනවා -ජෙනරාල් මහේෂ් ස්නානායක

Friday, October 11, 2019 0 Comments

පරාජිකවුත් ජරාජීර්ණවූත් දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරමින් ජීවත් වන අපටත්, අපගේ දරුවන්ට සහ ඉදිරි පරම්පරාවලට අවශ්‍ය වෙනස මේ රටට ඇති කීරීම පිණිස කණ්ඩායමක් සමග අත්වැල් බැද ගනිමින් වෙනත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News