ජනපතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටයුතුවලට යුද ජයග්‍රහණ යොදාගැනීම තහනම්

Thursday, October 17, 2019 0 Comments


යුද්ධය, යුද ජයග්‍රහණය හෝ යුද්ධයේ වීරක්‍රියා ආදිය ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට යොදා ගැනීම තහනම් බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.
  Read More>>