සජිත්ලට මුකුත් කරගන්න බැරිවුනේ සුළු ජාතිය පමණක් ඉස්සර කරගත් නිසා -ආචාර්ය චරිත හේරත්

Friday, October 18, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News