පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් කියා රවටා කඩවලින් සල්ලි ඉල්ලන පිරිසක්

Friday, October 11, 2019 0 Comments

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරින් ලෙස දුරකතන ඇමතුම් දී පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවියේ වැරදි සඳහා නඩු නොපැවරිමට වෙළඳසල්වලින් මුදල් ඉල්ලන වංචනික පුද්ගලයින් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News