වර්ධරාජා පෙරුමාල්ගේ සහාය ගෝඨාභයට

Thursday, October 17, 2019 0 Comments


උතුරු නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සහ දෙමළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‍ෂයේ ජාතික සංවිධායක වර්ධරාජා පෙරුමාල් සහ මහින්ද රාජපක්ෂ අතර හමුවක් ඊයේ පැවැත්වුණා.
  Read More>>