ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලයෙන් වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය තහනම් – මැතිවරණ කොමිසම

Sunday, October 20, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ට ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලය වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය සඳහා භාවිත කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News