ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලයෙන් වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය තහනම් – මැතිවරණ කොමිසම

Sunday, October 20, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ට ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලය වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය සඳහා භාවිත කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරයි.
  Read More>>