වියන්ගොඩ තේනුවර ගෝඨාගේ පුරවැසිභාවය ප්‍රශ්න කර තිබුනේ මහජන අරමුණකින් නොවේ - අභියාචනාධිකරණ වාර්තාව දක්වයි

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය ප්‍රශ්න කරමින් යටි අරමුණකින් යුතුව අධිකරණයට පෙත්සම ඉදිරිපත් කොට ඇතිවාක් මිස මහජන අරමුණකින් යුතුව ඉදිරිපත් කොට නැතැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය අභියෝගයට ලක්කරමින් ගොනු කළ පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප
  Read More>>