දෙහිවල සත්තු වත්තේ සතුන්ට දෙන කෑම ප්‍රමාණවත්ද?

Saturday, October 19, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News