ෆෙඩරල් රාජ්‍යයක් ඉල්ලන යෝජනාවලට මොළයක් තියෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයකු එකඟ වන්නේ නෑ -අක්මීමන දයාරතන හිමි

Friday, October 18, 2019 0 Comments

රට බෙදන ෆෙඩරල් රාජ්‍යයක් ඉල්ලා සිටින දෙමළ සන්ධානයේ යෝජනාවලට මොළයක් තියෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයකු එකඟ වන්නේ නැතැයි සිංහල රාවය ජාතික සංවිධානයේ සභාපති අක්මීමන දයාරතන හිමියෝ පවසති.
  Read More>>