මට්ටක්කුලියේ කතෝලික පාසලක් අසළ බෝම්බ වෑන් එකක් නිසා කලබලයක්

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

අද (16) උදෑසන මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ කතෝලික පාසලක් ආසන්නයේ හිමිකරුවෙකු නැති වෑන් රථයක් නවතා තිබීම හේතුවෙන් කලබලකාරී ඇරංචි පැතිරයාමක් වාර්තාවිය.
  Read More>>