කොට කොට දුවන බස්වල ගමන්වාර අත්හිටුවයි

Thursday, October 17, 2019 0 Comments


බස්නාහිර පළාතේ මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස්රථ ධාවනය වීමේදී ඒ ඒ මාර්ග සඳහා ලබාදී තිබෙන කාලය ඉක්මවා ධාවනය කෙරන බස් රථවලට දඩුවමක් වශයෙන් ගමන් වාර අත්හිටුවිමට බස්නාහිර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News