ජේ. ශ්‍රී රංගා ඇතුළු 6ක් අත්ඩංගුවට ගැනීමට අධිකරණයෙන් නියෝග

Thursday, October 17, 2019 0 Comments

අපරික්ෂාකාරී ලෙස වාහනයක් පදවා පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ මරණය සිදු කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු වසන් කළැයි කියන සිද්ධියකට අදාළව සැකකරුවන් ලෙස හිටපු
  Read More>>