තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 58,601ක් ප්‍රතික්ෂේපයි

Thursday, October 17, 2019 0 Comments


ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්  කැදවීමේදී අයදුම්පත් පනස්අටදහස් හයසිය එකක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News