වසර තුනක කාලයේදී හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම්වලට කෝටි 522 ක්

Friday, October 11, 2019 0 Comments

 වසර 03කට ආසන්න කාලයකදී (2016 සිට 2019 ජූලි දක්වා) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් සඳහා රුපියල් කෝටි 522කට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News