2019 මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ දෙව්මි තත්සරණීට

Friday, October 18, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/2019-miss-sri-lanka-dewmi-thathsarani.html
ලෝක රූ ජිණ කිරුළ සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය වෙනුවෙන් පසුගියදා පැවති මිස් ශ්‍රී ලංකා 2019 තරගයෙන් කිරුළ හිමි කරගනු ලැබූයේ මහනුවරින් පැමිණි දෙව්මි තත්සරණීය.
දෙවන තැන
  Read More>>