ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට අදාළව පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 106 ක්

Saturday, October 12, 2019 0 Comments

ගත වූ පැය 24 තුළ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට අදාළව ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට ලැබී ඇති මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 106 ක් බව දන්වා තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News