උපාධිධාරී සංවර්ධන නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයකට සුදානමින්ලු

Sunday, September 01, 2019 0 Comments

සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට අයත් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News