අරසපුරකුලම් වැවේ දියනෑමට ගොස් මඩෙහි එරුණු පවුලක් යුද හමුදාව මැදිහත්වී බේරාගත් හැටි

Monday, September 09, 2019 0 Comments

කිලිනොච්චිය, පුනරීන්, අරසපුරකුලම් වැවේ දිය නෑමට ගිය අවස්ථාවේ වැවේ රොන් මඩ සහිත දිය වළක ගිලමින් සිටි පවුලක් බේරාගැනීමට කිලිනොචිචීය ආරක්ෂක සේනාවට අයත් පස්වන යාන්ත්‍රික පාබල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News