එක දවසක් චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මාව හෝටල් කාමරයකට එක්කගෙන ගියා - විද්‍යා බාලන්

Saturday, September 07, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News