පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් බ්රිඳ අහිමි වූ ලුවිස් ඇලන් නැවතත් ලංකාවට

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News