විවාහයට පෙර අද උදේ පළවූ නාමල් ලිමිනි ෆොටෝ එක

Thursday, September 12, 2019 0 Comments

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ වැඩිමහල් පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ගේ විවාහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News